microcyber Corporation fieldbus

Microcyber ส่วนใหญ่ให้บริการเครื่องส่งสัญญาณความดันเครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิ PCB การสื่อสารชิปสื่อสารตัวแปลงสัญญาณระบบควบคุมและอุปกรณ์เสริมด้วยโปรโตคอล FF, PA และ HART สำหรับโซลูชันการควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมเครื่องส่งสัญญาณความดัน NCS-PT105 (FF) และ NCS-FI105 ของเราไปยัง ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (FF) ผ่านการทดสอบการรวมเข้ากับระบบควบคุม ABB

ผลิตภัณฑ์ microcyber จำนวนมากผ่านการรับรอง FF, การรับรอง PA, การรับรอง HART, การรับรองการระเบิด NEPSI ฯลฯ และ บริษัท ของเรามีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระยะยาวเป็นเป้าหมายของเรา

รายละเอียด
เกี่ยวกับ Microcyber Corporation
ข่าว